אחזקת גינות

אחזקת גינות

גנן מומלץ ברחובות נס ציונה

איננה אחראית בצורה כלשהי,גנן מומלץ בנס ציונה במישרין או בעקיפין, לתכנים המפורסמים באתר, טיבם, מהימנותם ובכלל. אחריות השימוש בתכנים הינה על המשתמש בלבד. האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין הגולשים גנן ברחובות שהקשר ביניהם נוצר באמצעות השימוש באתר גנן בנס ציונה פרק 41: גינון והשקייה חוזים להורדה << קבלני משנה << קבלן לעבודות גינון והשקייה דגשים לנספח חוזה עם קבלן לעבודות גינון והשקייה מסמך זה יש לקרוא בנוסף ל”חוזה סטנדרטי לקבלני גנן מומלץ בנס ציונה גינון והשקייה אמצעי הפינוי ואופן הפינוי יהיו על חשבון הקבלן 2. עצים ושתילים שלא ייקלטו, יוחלפו לאלתר 3. תמיכת העצים, גנן בנס ציונה שיחים וכו’ יגולמו במחיר היחידה 4. במידת הצורך, גנן מומלץ ברחובות  לגבולות המגרש, הכל במידה ויידרש לכך 5. העבודה כוללת את גנן מומלץ בנס ציונה המערכת, כולל אחריות ל3 שנים עליהן 6. תחזוקת שטח הגינון תיעשה חצי שנה לאחר מסירת עבודות הגינון לדיירים 7. באחריות הקבלן לטפל לאלתר בתלונות דיירים, כולל רג’קטים שיתקבלו לאחר המסירה לוועד הבית 8. עובי שכבת אדמה גננית – 33 ס”מ לכל הפחות 9. באחריות הקבלן ובמחירי היחידה יגולמו מחירי דישון הצמחים )קומפוסט וכו'( 13. לפני פיזור מצעים ומילוי – יש לרסס את בחומר מעקר שורשים 11. האדמה תהיה נקייה מכל מזיקים גנן ברחובות רב גנן מומלץ בנס ציונה ממקום מאושר 12 גנן מומלץ ברחובות  לפנות עודפי חפירה ופסולת מהעבודות אותן הוא מבצע ולפנותם לאתר פינוי פסולת 13. אמצעי הפינוי ואופן הפינוי יהיו על חשבון הקבלן 14. הקבלן ינקה באופן שוטף את אזורי העבודה גנן ברחובות כמו גם הסרת מפגעי בטיחות ופגיעה באיכות הסביבה 15. הקבלן לא ישאיר בורות פתוחים, במהלך ובסוף העבודה ויהיה אחראי על כיסוי, שילוט וסימון מתאים 16. המזמין אינו מתחייב לרציפות בעבודה, אולם באחריות הקבלן להעמיד כלי עבודה וכח אדם בהתראה של גנן מומלץ ברחובות  של הפסקת עבודה וחזרה( 17. באחריות גנן מומלץ בנס ציונה לפגוע בתשתית קיימית, לרבות צנרת, גנן ברחובות, מבנים, אלמנטים סמוכים, שלא הוגדרו להריסה. כל נזק שייגרם לאלמנטים אלה – יתוקנו מיידית על ידי הקבלן ועל חשבונו 18. למזמין הזכות להזמין מהקבלן כלי עבודה וצמ”ה. יום עבודה ייחשב עבור 8 שעות עבודה נטו 19. עלות השכרת הכלים כוללת גנן מומלץ ברחובות  ובחזרה, כולל מפעיל ודלק\סולר 23. הקבלן יגיש למזמין אישורי הטמנה של פסולת העבודה אותה ביצע, גנן בנס ציונה מנציג הרשות המקומית 21. הקבלן ישמור על נקיון הכבישים, דרכים המובילות גנן ברחובות – אלא הנמצאים גנן מומלץ בנס ציונה בקרבת מקום 22. במידה ולא קיים, באחריות הקבלן לקבל את אישור יועץ הקרקע )או כל יועץ אחר( לביצוע גנן מומלץ ברחובות  : מובהר בזה כי CivilEng איננה אחראית בצורה כלשהי, במישרין או בעקיפין, לתכנים המפורסמים באתר, טיבם, מהימנותם ובכלל. אחריות השימוש בתכנים הינה על המשתמש בלבד. האתר אינו צד אחראי לתנאי העסקה בין גנן ברחובות ביניהם גנן מומלץ בנס ציונה השימוש באתר גנן בנס ציונה 23. באחריות הקבלן להזמין בדיקות מעבדה מוסמכת )מעבדת דרכים,

גנן מומלץ ברחובות נס ציונה

בטון וכו'(.גנן בנס ציונה לקבלן בתחילת העבודה. 24. בדיקות חוזרות יהיו על חשבון הקבלן ויקוזזו אוטומטית מהחשבונות החלקיים 25 גנן מומלץ ברחובות  למזמין את כל אישורי הבטיחות, רישיונות לצמ”ה וכו’ המתחייבים מביצוע עבודתו 26. במחירי העבודה שסוכמו, מגולמים כל החומרים, הציוד, הכלים גנן ברחובות הנדרשים לביצוע מושלם של העבודה 27. מנהל העבודה מטעם הקבלן יהיה נוכח לכל אורך העבודה והביצוע 28. כל עבודות המילוי ייעשו תחת בקרה של מעבדה מוסמכת גנן בנס ציונה הנדרשות ע”פ התקן 29. כל עבודות המילוי וההידוק ייעשו בשכבות, הכל לפי הוראות המפרטים, גנן מומלץ ברחובות  33. העבודות כוללות עבודות מכל סוג שהן, לרבות עבודת ידיים גנן ברחובות ( 31. גנן מומלץ בנס ציונה ו\או יחפור מעבר לנדרש בתוכניות, יטפל בכך מיידית הכל בהתאם גנן מומלץ ברחובות  32. קבלן המשנה מתחייב שלא להוציא חומר או פסולת משטח הפרוייקט, אלא על פי הוראות והנחיות המזמין ו\או הרשות הרלוונטית 33. באחריות הקבלן לקבל את אישור הרשויות לגבי גנן מומלץ ברחובות  ו\או העליים )צנרת, קווי מתח, כבלים וכו'( ולהגישם למזמין, גנן ברחובות. למען הסר ספק – כל פגיעה בתשתית קיימת, פעילה או שאינה פעילה תהיה באחריות גנן מומלץ ברחובות  34. גנן מומלץ בנס ציונה להכיר את שטח העבודה ולהיות ער לכך כי ייתכנו שינויים ומכשולים במהלך העבודה שייתכן ויצריכו גנן בנס ציונה שונה\מחודשת )העתקת גנן ברחובות וכו'( 35 גנן מומלץ ברחובות  ברג’י יהיה בן 13 שעות נטו ובמחיר המסוכם מראש. 36. באחריות הקבלן תיאום התחברות לתשתיות קיימות 37. עם סיום העבודה, ימסור הקבלן את העבודה למזמין, כמו גם לכל נציג שיידרש לכך )מועצה מקומית, רשות מקומית וכו'( ולשביעות רצונם 38. במחירי היחידה גנן מומלץ בנס ציונה תוכנית עדות )AS MADE( המתעדת מצב קיים וסופי לאחר סיום העבודה 39. סגר על השטחים לא ישפיע על משך הביצוע גנן בנס ציונה תנועה, לרבות סגירת קטע, כביש גנן מומלץ ברחובות  במחירי העבודה וייעשו על ידי הקבלן כל שידרשו 41. עבודות גנן ברחובות בחוזה זה יתומחרו על בסיס מחירון דקל גנן בנס ציונה

WhatsApp chat
072-393-7641